นโยบายความเป็นส่วนตัว
อัปเดตล่าสุด: 01/12/2023 (Version 1.0)

บริษัท เฟรช คอมเมิร์ซ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า”ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  นโยบายความเป็นส่วนตัว(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“นโยบาย”) นี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆในเว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิก การซื้อสินค้าและ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับสมาชิก โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและอาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัทฯ(รวมเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ เอกสาร หรือบริการอื่นๆที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ(รวมเรียกว่า “บริการ”)  โดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯตามวรรคแรก รวมถึง 

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง
 3. คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 4. กรรมการผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใน รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
 5. ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 6. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ talaadthaionline.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ
 7. บุคคลอื่นที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
 8. ข้อ 1 ถึง 7 เรียกรวมกันว่า “ท่าน”

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

คำนิยาม

 1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เฟรช คอมเมิร์ซ จำกัด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 4. แพลตฟอร์ม หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (แล้วแต่กรณี)
 5. ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ใช้บริการ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ของบริษัทฯ
 6. คู่ค้า หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบุคคลผู้มีความสนใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 7. ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานของบริษัทฯและบุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคใดๆ ที่มีความสนใจจะเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ
 8. บริการ หมายถึง บริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึง 
  • ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงชื่อ, รหัสไปรษณีย์, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์)
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, อีเมล และข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น)
  • ข้อมูลลูกค้า/คู่ค้า (รวมถึงเลขประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ที่อยู่, ที่ตั้งแผงค้าและอีเมล)
  • ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น ข้อมูลร้านค้า, ข้อมูลแรงงานในร้าน, ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม, หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท, หรือจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา, หรือในการทำแบบสำรวจ
  • ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท (รวมถึงเลขที่สัญญา, วันที่เริ่มสัญญา, วันที่หมดสัญญา, สินค้าที่จำหน่าย, รหัสสมาชิก, รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานั้น)
  • ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้ เพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ แบบสอบถามต่างๆ
 9. ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม, การบันทึก, การจัดระบบ, การจัดเก็บ, การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง, การเรียกคืน, การปรึกษา, การใช้, การเปิดเผย(โดยการส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึง หรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ), การจัดเรียง, การนำมารวมกัน, การบล็อกหรือจำกัด, การลบหรือการทำลาย
 10. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 11. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 12.  เอกสารเกี่ยวกับสัญญา หรือบริการ หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดส่ง การชำระเงิน หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการเข้าทำธุรกรรม ข้อมูลการจัดส่ง เป็นต้น 
 13. กฎหมาย หมายความรวมถึง พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ตลอดจนกฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ, และระเบียบของหน่วยผู้มีอำนาจ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 14. ฐานทางกฎหมาย หมายถึง  ฐานข้อมูลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในช่องทางให้บริการต่างๆเช่น การสมัครลงทะเบียนสมาชิก ลงนามในสัญญา สมัครงาน ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ หรือช่องทางให้บริการอื่นๆที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ  เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯด้วยการใช้คุ้กกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรทางเทคนิค (Technical Measure)  และการบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ ก่อนที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมบริษัทจะทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัท หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี บริษัทจะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 
เมื่อท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการจากบริษัทฯ 
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล , วันเกิด, รหัสบัตรประชาชน เป็นต้น 
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งสินค้า , อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลขPIN ข้อมูล Single Sign-on รหัส OTP ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน เป็นต้น 
เมื่อท่านทำธุรกรรมทุกชนิด 
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ยอดรวมการซื้อสินค้าที่ได้ซื้อจากบริษัทฯ เป็นต้น 
ในกรณีที่ท่านได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางบริษัทฯ 
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล , วันเกิด, รหัสบัตรประชาชน เป็นต้น 
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว 
ในกรณีที่ท่านขอใบกำกับภาษี 
 • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 
 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบกำกับภาษี 
ในกรณีที่ ท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของบริษัทฯ หรือ ร่วมตอบแบบสอบถาม 
 • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, รหัสบัตรประชาชน เป็นต้น 
 • ข้อมูลคำตอบแบบสอบถาม 
ในกรณีที่ท่านแจ้งเหตุการณ์ใด หรือ ร้องเรียนปัญหากับทางบริษัท 
 • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, รหัสบัตรประชาชน เป็นต้น 
 • ความเห็น ข้อมูล ข้อแนะนำต่างๆ 
 • ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 
 2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน
 4. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล 
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
 7. สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

คุ้กกี้

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้ 

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปน

 1. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (“ฐานสัญญา”)
 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ (“ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย”)
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทฯ (“ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”)
 4. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (“ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต”)
 5. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน (“ฐานการวิจัยหรือสถิติ”)
 6. ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อ 1 – 5)
 7. ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน (“ฐานความยินยอม”)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทฯ จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.talaadthaionline.com โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่ ดังนั้นท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อแนะนำ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
เรียน:  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่:  บริษัท เฟรช คอมเมิร์ซ จำกัด 118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 17 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-125-2337
อีเมล: contact@talaadthaionline.com