ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ด้านล่าง รวมถึงนโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้ และยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนทำการสั่งซื้อจากแอปพลิเคชัน ซึ่งท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

บริการของตลาดไทออนไลน์

ตลาดไทออนไลน์ เป็นผู้ให้บริการด้านการขายสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ โดยสินค้าทั้งหมดที่เสนอขายในช่องทางออนไลน์เป็นสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด เช่น อาหารสด ผัก ผลไม้ อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่องปรุงและผงปรุงรสต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น บริการของตลาดไทออนไลน์ยังครอบคลุมถึงการจัดส่งสินค้าตรงไปถึงยังสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดอีกด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย และได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากการใช้บริการของเราที่ครบวงจร ตั้งแต่การกดสั่งซื้อจนถึงการได้รับสินค้าถึงมือลูกค้าทุกท่าน    

ตลาดไทออนไลน์ เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวขององค์กรควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คำนิยามและคำจำกัดความ

 1. “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงนี้ [“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”] นโยบายความเป็นส่วนตัว แบบฟอร์มการสั่งซื้อใดๆ และวิธีการชำระเงินที่มีให้ รวมถึงเงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงิน และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 2. “เช็คเอาท์” หมายถึง การเสร็จสิ้นของกระบวนการนำสินค้าในตะกร้าไปเพื่อชำระเงินบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ซึ่งมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ
 3. “ลูกค้า” (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ลูกค้า”, “คุณ”, “ผู้ซื้อ”) หมายถึง บุคคล กิจการ บริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ที่ลงทะเบียนกับ ตลาดไทออนไลน์ เพื่อยื่นคำสั่งซื้อบนแอปพลิเคชัน
 4. “การจัดส่ง” หมายถึง สินค้าและรูปแบบของการบริการจัดส่งสินค้าที่มีให้โดยตลาดไทออนไลน์ 
 5. “สินค้า” หมายถึง สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการขายในแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจหมายถึงสินค้าประเภทของชำและสินค้าตามความต้องการในชีวิตประจำวันสำหรับการใช้งานของผู้บริโภคและ / หรือการบริโภคที่มีการกระทำผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ทางตลาดไทออนไลน์มีดุลยพินิจสิทธิขาดที่จะไม่รวมถึงสินค้าที่เฉพาะเจาะจงบางชนิดลงบนแพลตฟอร์ม;
 6. “เวลาให้บริการ” หมายถึง ช่วงเวลาและวันที่ ที่ทางตลาดไทออนไลน์เปิดให้บริการสั่งสินค้าและสอบถามข้อมูล
 7. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แอปพลิเคชัน TalaadThai Online, สถานที่ให้บริการโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ TalaadThai Online
 8. “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง ข้อตกลงที่แสดงบนแอปพลิเคชันนี้รวมถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
 9. “การบริการ” หรือ “บริการ” หมายถึง การที่เราอาจจัดหาและท่านอาจร้องขอจากแอปพลิเคชัน Talaadthai Online
 10. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมผู้ซื้อต่างๆ ซึ่งท่านจะถูกเรียกเก็บเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อในแอปพลิเคชัน Talaadthai Online
 11. “ยอดรวม” หมายถึง ราคารวมของการจัดส่ง, สินค้า หรือ การบริการ ซึ่งรวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง
 12. “เรา”, “ของเรา”, “บริษัทฯ”, “ตลาดไทออนไลน์” ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างอิงถึงบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ
 13. “ท่าน”, “ของท่าน”, “ของของท่าน” “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ท่านซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ เพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการจากแอปพลิเคชัน หรือการใช้วิธีอื่นใดที่จะสั่งซื้อจากตลาดไทออนไลน์

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

 1. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า 
  • จำนวนที่พร้อมจำหน่ายของสินค้าต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในสถานที่เก็บสินค้าของตลาดไทออนไลน์และบริษัทฯไม่รับประกันว่าสิ่งที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมดนั้นจะมีพร้อมจำหน่ายหรือไม่
  • เมื่อทำการสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนหรือลงชื่อใช้งานโดยระบุเบอร์มือถือและรหัสผ่าน ท่านต้องแน่ใจว่าท่านจะเก็บรักษารายละเอียดเหล่านี้ไว้เป็นความลับและไม่ทำการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนสินค้าที่ท่านอาจสั่งซื้อ โดยอาจหมายถึง (1) จำนวนทั้งหมดของสินค้าในคำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือ (2) จำนวนที่พร้อมจำหน่ายสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่แสดงอยู่บนแอปพลิเคชัน หากปริมาณที่ท่านสั่งซื้อนั้นเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้กับท่านได้ด้วยเหตุข้อจำกัดเหล่านี้
  • หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีของ ตลาดไทออนไลน์ หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น บัญชีเพิ่มเติมอาจได้รับอนุญาตให้มีได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนั้น อาจมีการจำกัดจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านจะใช้งานเพื่อเข้าสู่บัญชีของ ตลาดไทออนไลน์ ของท่าน
 2. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
  • ภายหลังจากที่ทางเราได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในคำสั่งซื้อโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ของตลาดไทออนไลน์เพื่อช่วยในการพิจารณาถึงสาเหตุของการยกเลิกและช่วยทำการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน โดยไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากผู้ใช้งานไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯจะถือว่าการยกเลิกไม่เป็นผลสำเร็จและจะดำเนินการส่งสินค้าและเรียกชำระค่าสินค้าและบริการตามรายละเอียดตามคำสั่งซื้อดังเดิม
  • หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลใดๆของผู้ใช้งานไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่จัดส่ง, ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือ ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล ซึ่งในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ ท่านจะได้รับเงินคืนและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับการชดเชยเพิ่มเติมใดๆ และท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการกับคำสั่งซื้อของท่านและ/หรือการส่งสินค้าในคำสั่งซื้อดังกล่าว จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง
  • ผู้ใช้งานยอมรับว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกความควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกรายการสั่งสินค้า โดยต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีและดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพื่อดำเนินการยกเลิก โดยผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. การชำระเงิน
  • ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระเงินได้ตามช่องทางที่กำหนด ดังต่อไปนี้ำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระเงินผ่านช่องทางอื่นๆที่ตลาดไทออนไลน์กำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าสินค้าและบริการภายในระยะเวลาที่ตลาดไทออนไลน์กำหนดเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่ทางผู้ใช้งานไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด บริษัทฯขอดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานไปโดยอัตโนมัติและผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดชำระเงินในคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก ต้องดำเนินการเลือกรายการสินค้าใหม่อีกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะทำรายการสั่งซื้อใหม่ 
  • บริษัทฯจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดของการสั่งซื้อและการชำระเงินของผู้ใช้งานไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน แต่ในกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทในส่วนของบริษัทฯ หรือหากมีบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันตลาดไทออนไลน์ เราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียเหล่านั้นที่ผู้ใช้งานอาจประสบได้
  • บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เมื่อท่านชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งถูกกำหนดโดยบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการคำนวณและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแพลตฟอร์ม ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที
 4. ราคาและสินค้า 
  • ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนั้นจะถูกกำหนดในระยะเวลาที่ถูกเผยแพร่ขณะนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้ซึ่งราคานี้รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีไว้สำหรับขายบนแอปพลิเคชันและการยกเลิกรายชื่อสินค้าหรือบริการในเวลาใดก็ได้ที่บริษัทฯเห็นว่าเหมาะสม 
  • ยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปจากราคาในตอนแรกที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน ในเวลาที่ท่านทำคำสั่งซื้อ ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้:
   • การเปลี่ยนทดแทน – เมื่อสินค้าเดิมที่ท่านสั่งซื้อไม่มีเหลืออยู่ในสถานที่เก็บสินค้า ทางเราอาจส่งสินค้าทดแทนให้กับท่านแทน ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธก็ได้ หากท่านตกลงรับสินค้าทดแทนดังกล่าว ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาของสินค้าทดแทนดังกล่าว แทนราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเดิม
   • การเปลี่ยนแปลงราคาในแอปพลิเคชัน – ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันและราคาสุดท้ายที่ท่านจะต้องชำระจะเป็นราคาตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน ณ วันและเวลาที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ราคาดังกล่าวจะระบุอยู่ในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หากราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การสั่งซื้อของท่านจะเสร็จสมบูรณ์
  • ราคาค่าขนส่งจากตลาดไทออนไลน์หรือผู้ให้บริการจัดส่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดไทออนไลน์ ที่ถูกระบุไว้บนแอปพลิเคชันนั้นเป็นราคาที่ถูกต้องแล้ว ณ ระยะเวลาที่ถูกเผยแพร่ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในอนาคต  
  • ราคารวมสำหรับสินค้าและค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) จะแสดงในแอปพลิเคชัน เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนชำระเงิน ทั้งนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจมีสินค้าบางรายการที่หมด และมีการทดแทนสินค้า โดยยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไขในข้อ 3.4.2. และ หรือ จากการปฏิเสธสินค้าระหว่างการจัดส่ง
  • หากท่านเลือกที่จะทำการชำระเงินออนไลน์แล้ว ท่านจะต้องให้รายละเอียดการชำระเงินของท่านก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกส่งสินค้าไปถึงท่าน และเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีความปลอดภัย บัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่านจะถูกทำการเข้ารหัสเพื่อป้องกันโอกาสที่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามจะสามารถอ่านข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านขณะถูกส่งผ่านทางมือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้ บริษัทผู้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตของท่านอาจทำการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อแล้ว
  • บริษัทฯจะไม่จัดทำเอกสารใบเสร็จของร้านค้าสำหรับการสั่งซื้อของท่าน หากท่านต้องการใบกำกับภาษีอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถติดต่อทีมงานและแผนกดูแลลูกค้าของบริษัทฯได
 5. การจัดส่งสินค้า  
  • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยยึดตามปริมาณสินค้าที่ระบุไว้ในตะกร้าที่ผู้ใช้งานเช็คเอาท์หรือตามคำสั่งซื้อ
  • ระยะเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในหัวข้อ “ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า” ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าหลังจากที่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ในกรณีที่ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด และ/หรือ ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้คำสั่งซื้อถูกยกเลิก บริการขนส่งของตลาดไทออนไลน์จะให้บริการเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบ เกี่ยวกับพื้นที่ขนส่งที่กำหนดบนแอปพลิเคชัน ก่อนที่ท่านจะทำคำสั่งซื้อใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากบริษัทฯ ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่านได้
  • ในการใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำไว้เป็นจำนวนตามที่ระบุในแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในกรณีที่ยอดซื้อขั้นต่ำของท่านต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องชำระค่าบริการจัดส่ง
  • บริษัทฯ อาจจะทำการว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ท่านได้ทันตามกำหนดเวลาที่ท่านได้เลือกไว้บนแอปพลิเคชัน โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านจากการส่งมอบที่ล่าช้า หากสินค้ายังไม่ได้ถูกส่งมอบตามระยะเวลาที่ท่านเลือก หรือท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ท่านสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุไว้บนแอปพลิเคชันได้
  • หลังจากส่งถึงสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดและได้รับการยืนยันจากทางลูกค้าว่าได้รับสินค้าครบถ้วนถูกต้อง ผ่านทางลายเซ็น หรือ รูปถ่าย หรือช่องทางอื่นๆที่แสดงถึงการยืนยันการรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าอย่างถูกต้องตามคำสั่งซื้อ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้กับลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • เมื่อผู้ขนส่งของบริษัทฯ ไปถึงที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าตามที่ท่านกำหนดแล้ว จะรอส่งสินค้าจนถึงสิบห้า (15) นาทีหลังจากช่วงเวลาจัดส่งเท่านั้น หากท่านไม่สามารถรับสินค้าของท่าน และ/หรือ ปฏิเสธ/ล่าช้า/ไม่ตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อจะถูกระบุว่า “ส่งมอบล้มเหลว” และผู้ขนส่งจะกลับมายังสถานที่เก็บสินค้าพร้อมกับสินค้าทั้งหมด หากผู้ใช้งานมีความประสงค์ให้นำสินค้าไปทำการจัดส่งใหม่ ทางเรายินดีจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้และดำเนินการส่งให้แก่ผู้ใช้งานแล้วในคราวแรกให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้งภายในวันที่กำหนดรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งใหม่ตามที่เกิดขึ้นตามจริง
  • ท่านต้องมั่นใจว่าเวลาที่ทางขนส่งของบริษัทฯไปส่งสินค้านั้น สถานที่ที่จัดส่งมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับสินค้าในช่วงเวลาจัดส่งที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงมีความปลอดภัยของสถานที่ที่เอื้ออำนวยสำหรับการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือสถานที่ที่จัดส่งดังกล่าวอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับสินค้าหรือไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อพนักงานจัดส่งอย่างเพียงพอ 
  • บริษัทฯจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุน ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการส่งมอบล่าช้า นอกจากจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการส่งมอบล่าช้าเกิดขึ้นจากบริษัทฯ 
  • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายในข้อ 3.5.6 ให้ท่านเข้าใจ ยินยอมและให้ความยินยอมว่า บริษัทฯอาจจะให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของท่านกับบุคคลที่สามหรือพันธมิตรด้านการจัดส่งสินค้า
 6. การปฏิเสธที่จะรับสินค้าและคืนค่าความเสียหาย 
  • บริษัทฯ ขอให้ท่านตรวจสอบ สำรวจและตรวจทานสินค้าของท่านในขณะส่งมอบสินค้า พนักงานขนส่งของบริษัทฯหรือผู้รับจ้างอิสระ จะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธสินค้าที่ท่านเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้โดยแจ้งเหตุผลกับผู้ขนส่งของบริษัทฯ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำร้องขอของท่านและการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายใน 7-14 วันทำการตามช่องทางที่ท่านชำระเข้ามาหรือโอนคืนลูกค้า 
  • บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านปฏิเสธสินค้าในประเภทดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น:
   • สินค้าเน่าเสียง่ายและสินค้าเน่าเสียเร็วปานกลาง (เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอื่นๆ) – ณ เวลาที่ส่งมอบ
   • สินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย (ตัวอย่างเช่น สินค้าบรรจุกระป๋อง สินค้าในครัวเรือนและอื่นๆ) – ณ เวลาที่ส่งมอบ
   • สินค้าเน่าเสียง่ายและสินค้าเน่าเสียเร็วปานกลางที่ตรวจสอบจากภายนอกไม่ได้ทันที (เช่น แตงโม แคนตาลูป สับปะรด และอื่นๆ) – ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะร้องขอให้ท่านส่งหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหาย ความไม่ได้มาตรฐานหรือการสูญหายของสินค้า (รูปถ่าย) การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวและจะได้รับการดำเนินการให้เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล้ว และ/หรือ ผู้ขนส่งของบริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งสถานะความคืบหน้าของการขอคืนเงินให้แก่ท่านผ่านทางอีเมลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
  • เมื่อบริษัทฯทำการจัดส่งไปยังสถานที่จัดส่งที่ทางลูกค้าได้กำหนดไว้ แล้วลูกค้าพบและทักท้วงว่าได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนหรือมีปัญหาด้านคุณภาพ หากบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือสินค้ามีคุณลักษณะและมีปัญหาด้านคุณภาพตรงตามที่แจ้งไว้จริง บริษัทฯมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ หากลูกค้าต้องการเงินคืนสำหรับสินค้าที่เสียหาย หรือไม่ครบตามคำสั่งซื้อทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 5-8 วัน 
 7. บัญชีผู้ใช้งาน 
  • บริษัทฯ มีดุลยพินิจและสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนสำหรับบัญชีใดๆ และยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
  • บริษัทฯ ถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้เป็นการใช้บัญชี ตลาดไทออนไลน์ โดยมิชอบ :
   • การใช้บัญชีเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ตามกฎหมายไทย
   • การใช้บัญชี ตลาดไทออนไลน์ หลายบัญชีเพื่อทำการซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นของ ตลาดไทออนไลน์ หรือเพื่อเหตุอันมิชอบด้วยกฎหมาย
   • การสร้างบัญชีในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • การใช้บัญชีโดยละเมิดเจตนารมณ์ หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการรับบริการ
   • การใช้บัญชีโดยมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น
  • ในกรณีที่ : (1) ระบบของบริษัทฯ ตรวจพบบัญชีหลายบัญชีเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ของท่าน (2) วิธีการชำระเงินที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าสงสัย (3) มีการชำระเงินล้มเหลวหลายครั้ง หรือ (4) ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (5) ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการ บริษัทฯ อาจดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้
   • ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในปัจจุบันหรือในอนาคต
   • ไม่ให้ท่านเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
   • ระงับบัญชี ตลาดไทออนไลน์ และ/หรือ บัญชีที่ใช้ชำระเงินของท่าน โดยไม่จำกัดระยะเวลา
   • ยุติการติดต่อสื่อสารทั้งหลายกับท่านทันที
   • ดำเนินคดีอาญา
   • ดำเนินคดีแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสรยหาย และ/หรือ วิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

ภาพถ่ายสินค้า

บริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน หรือในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ทางบริษัทฯสามารถยืนยันได้ว่า ได้รับสิทธิให้ใช้ภาพถ่ายของสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน นำไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขซึ่งภาพถ่ายสินค้าทั้งหมดโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากพบว่ามีลูกค้าหรือผู้ใช้งานนำภาพถ่ายสินค้าของบริษัทฯไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ท่านได้อนุญาต ให้เราใช้ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อการจัดส่งทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภายนอกที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่าน หรือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร สินค้าหรือบริการ ซึ่งท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายรักษาความเป็นตัวของเรา
 2. านตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ จัดเก็บหรือดำเนินการอื่นๆกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อป้องกันการทุจริตในการในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวเมื่อเราเชื่อว่าบริการจากบุคคลภายนอกจะเกิดประโยชน์ต่อท่านและ บริษัทฯ ในการให้บริการท่า
 3. สิทธิของผู้ให้บริการ
  • สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อผู้ใช้ใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร) หรือ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นๆ บนแอปพลิเคชันได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนแอปพลิเคชันถือเป็นที่สุด
  • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการบริษัทจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนแอปพลิเคชัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด หรืออาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจากสื่อสาธารณะ เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันง่ายขึ้น โดยบริษัทจะใช้ชื่อ ที่อยู่ตามสถานที่สมัครใช้บริการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้
  • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Login และ Activity ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการดูบนแอปพลิเคชัน ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลแอปพลิเคชัน และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
  • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย หากผู้ใช้บริการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
  • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามบริษัทอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีบริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้
  • สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือบริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในแอปพลิเคชันนี้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต
  • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในกรณีจำเป็นบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแอปพลิเคชัน และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
   • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
   • บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของบริษัท
   • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
   • ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น
   • กรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
   • สิทธิของผู้ให้บริการในการลบบัญชีผู้ใช้บริการ
   • ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้บริการได้ โดยหลังจากผู้ใช้บริการร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้บริการ บัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกระงับทันที รวมถึงรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการจะถูกลบ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้บริษัทกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้บริการ โดยหลังจากเวลาผ่านไป 90 วัน บัญชีผู้ใช้บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการจะถูกลบเป็นการถาวร

    อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการบางส่วน เพื่อเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย การป้องกันสิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเท่านั้น อ่านต่อได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของตลาดไทออนไลน์

  • สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สิทธิ์ทั้งหมดในเอกสาร ข้อมูล เนื้อหาอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอปพลิเคชัน คุณลักษณะเชิงโต้ตอบ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทั้งหมด ทรัพย์สินทางปัญญา. เป็นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัท

   บริษัทให้บริการเอกสาร ข้อมูล สื่ออื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอปพลิเคชัน คุณสมบัติเชิงโต้ตอบ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยบริษัทผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทและสงวนสิทธิ์โดยบริษัท เพื่ออนุญาตให้คุณใช้บริการและใช้ประโยชน์จากเนื้อหา (เรียกรวมกันว่า “สิทธิ์ในการเข้าถึง”) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ บริษัทให้สิทธิ์การเข้าถึงนี้จนกว่าบริษัทจะยกเลิก เป็นสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ คุณตกลงและยอมรับว่าคุณจะใช้บริการและเนื้อหาของบริษัทเป็นการส่วนตัว สิ่งใดที่ปรากฏบนช่องทางบริการของบริษัทโดยไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ห้ามดัดแปลง ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งต่อ ในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ หรือใช้ในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

   การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขช่องทางการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในช่องทางบริการนี้ รวมทั้งระบุไว้ในช่องทางบริการเฉพาะใด ๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดไว้ในช่องบริการใดๆ เป็นครั้งคราว การใช้ช่องทางบริการของคุณอย่างต่อเนื่องย่อมทำให้เกิดข้อตกลงและสัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

ความรับผิดของตลาดไทออนไลน์

 1. บริษัทฯพยายามอย่างมากที่จะจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาในแอปพลิเคชันให้ถูกต้องที่สุด โดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดบนแอปพลิเคชันและไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้งานแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขทันที รวมทั้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซิฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันจะไม่มีการติดไวรัสหรือบั๊ก หรือจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้ 100% ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการตรงต่อวัตถุประสงค์หรือความถูกต้อง ทั้งนี้เราต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 2. เราขอสงวนสิทธิการยอมรับผิดใดๆในการจัดเตรียมการนำส่ง รวมถึงสินค้าและบริการ ตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้บริโภค หากเราได้กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายแก่ท่าน เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับสินค้าและบริการนั้นๆเท่านั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายรวมกรณีใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากที่ท่านได้ชำระไว้ ทั้งนี้การปฎิเสธการยอมรับผิดดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเกิดจากผลของความประมาทของเราโดยตรง
 3. เราขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบกรณีเกิดความล่าช้า ความล้มเหลว ความผิดพลาด การเพิกเฉย หรือการสูญหายของข้อมูลที่ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมทั้งการติดไวรัส การปนเปื้อนหรืออันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา
 4. เราขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการหรือจัดส่งสินค้าอันเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น เหตุการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ ควบคุม ระมัดระวัง ป้องกันและดูแลได้ รวมทั้งกรณีที่เกิดสงคราม การจราจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่บังคับโดยกฎหมายหรือรัฐบาล กฎข้อบังคับต่างๆ หรือ คำสั่งหรือการกระทำใดๆของหน่วยภายนอก
 5. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ จะจัดจำหน่ายภายในประเทศและสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรงและทางอ้อม การเสียหายของข้อมูล การสูญเสียกำไรและรายได้ การสูญเสียอันเนื่องมาจากความเสียหายทางทรัพย์สิน และ/หรือการกล่าวอ้างใดๆจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันของ ตลาดไทออนไลน์ รวมทั้งสินค้าและบริการที่ซื้อจากเรา
 6. เราได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ระบบความปลอดภัยของระบบเซิฟเวอร์ของเราถูกละเมิดโดยบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม
 7. กรณีที่บริษัทฯเชื่อว่ามีเหตุการณ์การใช้คูปองหรือส่วนลดในทางที่ผิดหรือบ่งชี้ถึงการฉ้อโกง บริษัทฯอาจดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าทันทีและสงวนสิทธิการให้บริการในครั้งต่อๆไป นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยกรณีที่เราพบเหตุการณ์ฉ้อโกงดังกล่าวจากผู้ล่วงละเมิด

การเยียวยาค่าความเสียหาย

ผู้ใช้งานหรือลูกค้า ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายรวมไปถึงการยินยอมให้ดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ หากมีบุคคลใด เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการทางคดีความทางแพ่ง หรืออาญา ต่อบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าความเสียหายและค่าชดเชยดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการกระทำหรือการฝ่าฝืนหรือละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้งาน หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อกำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือธุรกรรมใดๆที่ทำขึ้นบนแอปพลิเคชันซึ่งทำให้เกิดข้อพิพาท 

คำรับรองของผู้ใช้

 1. ท่านรับรองและรับประกันว่าจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตามเงื่อนไขการบริการนี้
 2. ท่านรับรองว่าท่านบรรลุนิติภาวะ (ในกรณีผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถในการเข้าใช้งานตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

ข้อร้องเรียน

ตลาดไทออนไลน์จะพิจารณาและปฎิบัติต่อคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างจริงจังโดยตอบกลับข้อร้องเรียนของท่านอย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็วที่สุด ทุกคำร้องเรียนสามารถแจ้งไปได้ที่ Line@ : @Talaadthai-online หรือโทร 064-515-5664

ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ราคาทั้งหมดเป็นหน่วยบาทไทย ซึ่งราคาที่แจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมใดๆที่เชื่อมต่อกับหน้าแอปพลิเคชันหรือระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของเรา
 4. ท่านไม่สามารถบันทึกหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลจากหน้าเว็บได้ ไม่สามารถใช้ระบบการสื่อสารในหน้าเว็บเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า ไม่สามารถเผยแพร่รหัสส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกระทำการเจาะข้อมูลฐานระบบของแอปพลิเคชัน
 5. ข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว แบบฟอร์มการชำระเงินและข้อปฎิบัติในการชำระเงิน ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดร่วมกันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯโดยจะไม่มีข้อตกลงอื่นๆเพิ่มเติมทั้งโดยตรงและโดยนัยที่นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขด้วยกันเองหรือกับส่วนอื่นๆ ในแอปพลิเคชัน ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสำคัญ
 6. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยินยอมให้มีการยกเลิกเฉพาะส่วนนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจศาลประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
 8. ข้อกำหนด เงื่อนไข และสัญญาเหล่านี้ (รวมทั้งพันธะที่ไม่มีข้อผูกพันทางสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย โดยลูกค้าและบริษัทฯจะอยู่ภายใต้ศาลของประเทศไทยแต่ไม่จำกัดสิทธิในการดำเนินการคดีกับประเทศอื่น โดยความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดจะถูกดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 9. หากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน มีข้อความขัดแย้งกัน ให้ใช้บังคับตามฉบับภาษาไทย
 10. บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกจ้าง หุ้นส่วน กิจการในเครือ ผู้รับจ้างอิสระ ทุกรายของบริษัทฯ  ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ หากบริษัทฯมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหรือการกระทำต่อทีมงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อสื่อสารด้วยพฤติกรรมหยาบคาย ก้าวร้าวหรือคุกคาม และข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สินหรือชื่อเสียง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยุติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับท่านและห้ามมิให้ท่านเข้าใช้การบริการของบริษัทฯ โดยทันที
 11. หากบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล (เช่น คำร้องขอขยายระยะเวลาการจัดทำโปรโมชั่นหรือคำร้องขอคืนเงินโดยไม่มีหลักฐาน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชี แอปพลิเคชันตลาดไทออนไลน์ ของท่านและปฏิเสธมิให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของบริษัทฯ 

โปรโมชั่น

 1. คูปอง หรือบัตรกำนัล
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การใช้งานต่อท่าน
 3. รหัสคูปองจะต้องนำมาใส่ที่หน้าแอปพลิเคชันขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 4. ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ กรณีที่ตรวจพบการใช้งานส่วนลดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีการพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า